Mateřská škola

Výchovně vzdělávací činnost

 • V naší mateřské škole je plněna výchovně vzdělávací činnost podle školního rámcového programu „Poznáváme svět“.
  Hlavní cíl vzdělávání je zaměřen  na rozvoj celé osobnosti dítěte. Děti si  vytváří reálný a srozumitelný obraz světa v jeho přirozených souvislostech, získávají optimální úroveň dovedností, poznatků i postojů, a to motorických, smyslových, kognitivních, emocionálních i sociálních. Celým výchovným působením prolínají prvky ekologické výchovy. Děti se učí vytvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí.

Organizace provozu

 • Provoz v mateřské škole začíná v 7.00 hodin a končí ve 15.00 hodin. Rodiče přivádějí své dítě do MŠ do 8.00 hodin. Rodiče přivádějí své dítě osobně až do šatny mateřské školy a předají je do třídy učitelce. Do doby předání za dítě zodpovídají rodiče. Odpoledne si pro své děti přicházejí také osobně. Nemohou-li si rodiče pro své dítě přijít včas, může být předáno jiné dospělé osobě po předložení písemného souhlasu obou rodičů.
  Zákonný zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě v mateřské škole nejpozději do 8.00 hodin buď telefonicky nebo osobně.
  Po nemoci svého dítěte odpovídají rodiče za to, že přivedou do kolektivu své dítě zdravé. Po dlouhotrvající nepřítomnosti zdravého dítěte předloží prohlášení, že nebylo v uvedené době ve styku s infekční chorobou. Uvědomí o tom ihned ředitelku školy. Pokud má dítě zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, průjem apod., nemůže být přijato do kolektivu. Zákonný zástupce dítěte rovněž hlásí každou změnu telefonu nebo zaměstnání.
  Zřizovatel – Obec Šanov spravuje předškolní zařízení a zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem.
  Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestli-že:
  • dítě bez omluvy do MŠ jeden měsíc nedochází
  • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti nebo pedagogicko-psychologické poradny. Zkušební dobu docházky dítěte do MŠ k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců.
  Provoz v MŠ lze přerušit v měsíci červenci a srpnu.

Rodiče připraví dětem do MŠ

 • teplákovou soupravu, zdravotně vyhovující obuv na přezutí, náhradní ponožky a spodní prádlo, kapesníky, cvičební úbor, cvičky, oblečení na spaní.
  Rodiče dbají, aby si děti udržovaly pořádek ve své skříňce a učí své děti samostatnému převlékání a přezouvání. Děti chodí do MŠ oblečeny a upraveny tak, aby sebeobsluhu mohly z větší části zvládnout samostatně. Všechny věci musí mít děti označeny svým jménem.
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov