Základní škola

Hlavní priority výchovné a vzdělávací koncepce školy

 • učit děti zachovávat a ctít kulturní tradice Valašska
 • prohlubovat znalosti dětí v oblasti ekologie
 • pěstovat u dětí pozitivní vztah k rodnému kraji, obci, škole, spolužákům, rodině
 • učit děti znát význam ochrany přírody, čistoty vody, vzduchu, půdy
 • rozvíjet u dětí zdravý životní styl, vést je k péči a ochraně svého zdraví
 • učit děti vzájemné toleranci, spolupráci, úctě a odpovědnosti
 • vytvářet klidnou a přátelskou atmosféru ve škole
 • zaměřit se na rozvoj tvořivosti, fantazie a všestranné aktivity dětí
 • individuálně pracovat s dětmi a žáky, kteří mají  výukové  problémy
 • respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí

Provoz ZŠ

 • první vyučovací hodina začíná v 7.30 hodin, provoz ZŠ končí ve 15.00 hodin.

Konzultační dny

 • jsou v letošním roce každé první pondělí  v měsíci od 14.00  do 15.30 hod.
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov